3 Aralık 2011 Cumartesi

「ば」ile Koşullu İfadeler

Eğer … olursa … olur şeklinde birinci cümledeki durum gerçekleşirse ikinci cümlede belirtilenin gerçekleştiği durumlarda kullanılır. Ancak izleyen durum zaten gerçekleşmişse ve amaç, niyet, maksat, emir ve istek belirtiyorsa kullanılmamalıdır.  İsimlere ve nalı sıfatlara koşul eki getirilemez. ~ばistenilen bir sonucu belirtirken kullanılan en yaygın koşullu ifadedir. ~ば  eğer bir şey olmuş olsaydı ne olurdu ifadeleri için de kullanılır.


Eylem ve Sıfatların 「ば」lı Çekimleri

Eylemlerde; son hecedeki / u / ünlüsü / e / ünlüsüne dönüştürülür ve「ば」 hecesi eklenir.

食べる            → 食べれ 食べれば
待つ                → 待て 待てば

「ない」 ile biten ili sıfatlar ve olumsuz kelimelerde sondaki 「い」 düşerülürerek「ければ」 eklenir.

おかしい     → おかしければ
ない             → なければ


どうすれば、東大(とうだい)に入学(にゅうがく)できますか。
Ne yaparsam Tokyo Üniversitesini kazanabilirim?

明日(あした)(あめ)が降()れば、どうしますか。
Eğer yarın yağmur yaparsa ne yapmalıyız?

わからないことがあれば、いつでも聞()いてください。
Eğer anlamadığın bir şey olursa, her zaman sorabilirsin.

友達(ともだち)に会()えれば、買()い物(もの)に行きます。
Arkadaşımla buluşabilirsek alışverişe gideceğiz.

お金(かね)があればいいね。
Param olsa iyi olurdu, değil mi?

(たの)しければ、私も行く。
Eğlenceli olacaksa ben de giderim.

(たの)しくなければ、私も行かない。
Eğlenceli olmayacaksa ben de gitmeyeceğim.

()べなければ病気(びょうき)になるよ。
Eğer yemezsen hasta olursun.

あと1000円あれば、このコートを買えるのに。
1,000 Yen’im daha olsaydı bu paltoyu alabilirdim.

あのとき右(みぎ)に曲()がれば、どうなっただろう。
Eğer orada sağa dönmüş olsaydım ne olurdu merak ediyorum.

İkinci cümle olumsuzsa ~koşullu ifadesinin kullanımı pek doğru olmaz:

徹夜(てつや)すれば、体調(たいちょう)が悪(わる)くなりますyerine
徹夜すると、体調が悪くなります。
Eğer bütün gece ayakta kalırsan, sağlığını kaybedersin/ sağlığın bozulur.

Birinci cümle bir sonuca ulaşmak için bir kriter veriyorsa (さえ), ~ば kullanılabilecek tek seçenektir:

お金さえ払(はら)えば、だれでも入会(にゅうかい)できる。
Ödedikten sonra, herkes katılabilir.

「なら」ile Koşul İfadeleri


“Eğer… ise” “öyleyse” “…se” ifadeleriyle belirli bir olaya dikkat çekilerek, bir şeyin doğru olduğunun ya da gelecekte gerçekleşeceğinin belirtilmesidir. “Gelecek hafta ise ben boşum” gibi. 「なら」ifadelerinde şart ana cümleyi tamamlamaya yöneliktir. Yan cümleye bağlı bir sonuç söz konusudur.

「なら」 koşul ifadesinde bildirim 「だ」sı bulunmaz.

Ancak 「なら」 gerçekleşeceği kesin olan durumlarda ya da bir varsayım söz konusu değilse kullanılmamalıdır.
Belirlenen Gündem    +   なら   +   Sonuç

(たか)いなら、買()わない
Pahalıysa almayacağım.

みんなが行()くなら私(わたし)も行()く。
Herkes giderse ben de giderim/gideceğim.

アリスさんが言()うなら問題(もんだい)ないよ。
Alice Hanım öyle diyorsa sorun yoktur.

図書館(としょかん)なら、あそこです。
Kütüphaneyi soruyorsan, (işte) orası.

スーパーに行くのなら、しょうゆを買()ってきて。
Süpermarkete gidiyorsan, soya sosu al gel.

疲れる (つかれる) なら、お休み(おやすみ)なさい.
Yorgunsan dinlen (yat) lütfen.

旅行(りょこう)に行ったなら、写真(写真)を見()せてください。
Tatile gittiysen fotoğraflarını gösterir misin lütfen.

旅行(りょこう)に行くなら、カメラを持()っていくといいですよ。
Tatile gideceksen, kameranı yanında götürmelisin.

明日(あした)は晴()れなら、ピクニクしよう。
Yarın güneşli olursa, piknik yapalım.

私の立場(たちば)なら、どうしますか。
Sen benim yerimde olsan ne yapardın?


 なら temelde bir fiil biçimidir ve olmak fiili karşılığıdır. Bu nedenle isimlerden, sıfatlardan, zamirlerden sonra bir başka fiile gerek kalmadan kullanılabilir. na’lı sıfatlar ve isimler genellikle  なら koşullu ifadesi ile kullanılır.

なら önünde bazen ya da gelir. Bu anlamı değiştirmemektedir.
Konuşmalarda のなら bazenのだったら (veya んだったら) şeklinde söylenebilir. Burada yine anlam değişikliği yoktur.
ならば ifadesi için なら ifadesinden daha resmi bir söyleniş biçimi denilebilir.